นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า/คืนเงิน

กรณีที่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
1.กรณีที่ลุกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ สามารถขอแจ้งเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน  7 วัน นับตั้งแต่วันทีได้รับสินค้า โดยค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบให้ โดยทั้งนี้ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
2.กรณีสินค้าที่ได้รับไปมีตำหนิ อันเนื่องมาจากการผลิต ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมเปลี่ยนกับทางบริษัทฯได้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ค่าจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบให้ โดยทั้งนี้สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
กรณีขอคืนเงิน
1. กรณีไม่มีสินค้า/ของหมดสต็อก ทางบริษัทฯจะเคลมเงินคืนให้หรือลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวใหม่ทดแทนได้ ในมูลค่าราคาเท่ากับสินค้าตัวเดิมเท่านั้น หรือหากมีส่วนต่างเพิ่ม อาจจะมีการชำระเพิ่ม เติม และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่รับเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีมูลค่าตํ่ากว่าราคาสินค้าเดิม
2.กรณี สินค้ามีความบกพร่องเนื่องจากการผลิต และสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ
เงื่อนไขและวิธิปฏิบัติการคืนเงิน
– บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ในกรณีทีไม่สามารถหาสินค้า มาเปลี่ยน หรือทดแทนสินค้าเดิมที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไป ในกรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายจากทางบริษัทหรือสินค้าชิ้นนั้น ๆหมดไป
– กรณีการขอคืนเงิน ลูกค้าจะต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เช่น Slip หลักฐานการโอนเงินค่าสินค้าและ Slip การจัดส่งสินค้าคืน เพื่อให้ทางบริษัทฯดำเนินเรื่องการทำจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีของลูกค้า โดยจะมีระยะเวลาประมาณ 3-5 วันทำการ และ ทางบริษัทฯจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเรียบร้อยแล้ว